Themasessies

Thema's en workshops

Er zijn zes thema's, met ieder twee workshops. Er zijn twee ronden met workshops. Je kunt dus twee workshops selecteren bij je aanmelding. Er is een maximum aantal deelnemers per workshop. Het kan dus zijn dat de workshop van je keuze niet langer beschikbaar is.

Kennis delen en inspiratie opdoen

In de workshops ga je met de inleiders én andere aanwezigen in gesprek over:

  • Uitdagingen in je regio of professie,
  • Oplossingen en (verwachte) resultaten
  • Randvoorwaarden voor beleid

Thema: Arbeidsmigranten en huisartsenzorg

Jan Frans Mutsaerts

Arene online huisartsenpraktijk

(Ronde 1)

Hybride zorg maakt huisarts beter toegankelijk voor arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten hebben meestal geen vaste eigen huisarts. Bij klachten moeten ze vaak meerdere praktijken bellen voordat ze een huisarts vinden die hen wil zien. Huisartsen vinden het lastig goede zorg te leveren aan een arbeidsmigrant wegens het ontbreken van een dossier met medische gegevens en medicatieoverzicht.
In een pilot met zorgverzekeraar, werkgevers en H4i pakt Arene online huisartsenpraktijk dit anders aan. Arbeidsmigranten worden ingeschreven bij Arene en hebben daarmee toegang tot een eigen huisarts. De Arene huisarts houdt het dossier bij, helpt online waar mogelijk en verwijst waar nodig door naar een fysieke huisartsenpraktijk in de buurt.

Frank van Kemenade

Healthcare for internationals Limburg

(Ronde 2)

Hoe Oost-Europese zorgprofessionals de huisarts ondersteunen

Huisarts Frank van Kemenade heeft in juli 2021 in Venlo H4i Limburg, een gezondheidscentrum voor arbeidsmigranten, geopend. Door de inzet van zorgprofessionals uit o.a. Polen en Roemenië bij het maken van afspraken en tijdens het consult, wordt de zorg optimaal afgestemd op deze doelgroep.

Frank van Kemenade vertelt hoe dit werkt en wat dit betekent voor de zorg die hij biedt.


Thema: Informatieverstrekking en interactie

Susan Brooijmans

Gemeente Waalwijk

(Ronde 1)

Arbeidsmigranten Waalwijk vinden alle informatie in één App

Arbeidsmigranten weten meestal niet wat te doen als ze een medisch probleem hebben. Als informatie al beschikbaar is in hun taal weten ze die niet snel te vinden, zeker niet in een acute situatie. In Waalwijk krijgen arbeidsmigranten álle relevante informatie in één geïntegreerde app: huisvesting, werk, voorzieningen én gezondheidszorg. Zij gebruiken die app regelmatig wanneer zij zich in de gemeente vestigen.  Daarbij worden ze ook gewezen op noodzakelijke informatie over de gezondheidszorg.

Krystyna Meijer

LEVgroep Helmond

(Ronde 2)

Informatievoorziening aan arbeidsmigranten

Hoe kun je zorgen dat arbeidsmigranten de juiste en volledige informatie krijgen over gezondheid, welzijn en opvoeding in Nederland?

Krystyna Meijer werkt bij welzijnsorganisatie LEVgroep in Helmond. Ze heeft een online helpdesk opgezet voor arbeidsmigranten en weet ook op andere manieren veel mensen te bereiken die de weg naar ondersteuning zelf niet goed vinden. Ze werkt hierbij veel samen met arbeidsmigranten zelf. Wat kunnen we hieruit leren zodat ook op andere plaatsen de informatie verbeterd kan worden, en hoe kunnen ook de meest kwetsbare arbeidsmigranten bereikt worden?


Thema: Oplossingen in het sociale domein

Armand Gerrits

Mateusz Domagalski

Gemeente Peel en Maas

(Ronde 1)

Durf buiten de lijntjes te kleuren en blijf in contact: Lessen uit Peel en Maas

Arbeidsmigranten zijn van harte welkom in Peel en Maas. Bij registratie krijgen ze voorlichting zodat ze de weg kunnen vinden. Arbeidsmigranten weten waar ze voor vragen en hulp terecht kunnen. We gaan uit van zelfredzaamheid, maar ondersteunen indien nodig. Het team kan als een ‘spin in het web’ met betrokken werkgevers, huisvesters, zorg- en welzijnsaanbieders flexibel hulp bieden. Wat valt hier te leren?

Britte van Dalen

Bora Avrić

Het PON | Telos

Kennisplatform Inclusief Samenleven

(Ronde 2)

Sociaal domein: ondersteuning van EU-arbeidsmigranten

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) en Het PON & Telos doen samen onderzoek naar de ondersteuning van EU-arbeidsmigranten in het brede zorg- en welzijnsdomein. In dit onderzoek gaan zij in gesprek met (sociale) professionals én met EU-arbeidsmigranten zelf, over het leven in Nederland en specifiek over de toegang tot ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. Welke hulpvragen hebben EU-arbeidsmigranten? Welke knelpunten ervaren professionals in de uitvoering van hun werk? En wat hebben professionals nodig om voldoende toegerust te zijn om EU-arbeidsmigranten te ondersteunen en hen wegwijs te maken in de samenleving? Wat zijn werkzame elementen in hun aanpak? Tijdens deze themasessie delen en verrijken het KIS en Het PON & Telos graag hun kennis en uitkomsten met jullie.


Thema: Mentale gezondheid en GGZ

Marta Leszczynska

Polon Begeleiding en Coaching

(Ronde 1)

Ondersteuning bij mentale en sociale problematiek

Communicatieproblemen en/of cultuurverschillen maken het moeilijk voor hulpverleners of instanties om tijdig kwetsbare volwassenen en jeugdigen te signaleren en te bereiken. Welke lessen leerde Polon over hulpverlening aan arbeidsmigranten? Wat is er nodig om de mentale veerkracht en zelfredzaamheid van arbeidsmigranten te versterken? Hoe organiseren we een beter aanbod van laagdrempelige ondersteuning, zelfhulpgroepen en empowerment?

Elize Smal

Pharos

(Ronde 2)

GGZ voor arbeidsmigranten: belemmeringen en hoe deze te overkomen

Arbeidsmigranten met psychische klachten krijgen hiervoor vaak niet de nodige zorg. Obstakels zijn het gebrek aan vertrouwen, de taalbarrière en het taboe op psychische problematiek. Als men hulp zoekt, kent men meestal niet de juiste weg. Tijdens deze sessie zal Elize Smal samen met een deskundige uit het veld verkennen hoe deze belemmeringen verminderd kunnen worden.


Thema: Publieke gezondheid en JGZ

Marjolein Keij

Elitsa Yordanova

Pharos

Bulgaars cultuur en informatiecentrum

(Ronde 1)

Samenwerken voor de gezondheid en het welzijn van Bulgaarse gezinnen

Bulgaarse gezinnen vinden niet altijd gemakkelijk de weg naar de pedagogische basis voorzieningen en publieke en eerstelijns zorg. In deze workshop gaan we in op de gevolgen van de gemiste preventie op de kinderen en gezinnen. Welke dilemma’s en belemmeringen spelen een rol? We delen geleerde lessen en geven voorbeelden van hoe partners uit medisch en sociaal domein én sleutelpersonen samenwerken om voorzieningen en zorg beter te laten aansluiten bij wat gezinnen nodig hebben.

Jasper Kuipers

Dokters van de Wereld

(Ronde 2)

Zorg voor de meest kwetsbare arbeidsmigranten

Er is een groep arbeidsmigranten die onzichtbaar is. Sommige schattingen speken zelfs van 53.000 alleen al in Amsterdam. Sommigen zijn naar Nederland gekomen via een asielprocedure, anderen zijn zelf naar Nederland gekomen, of gehaald door malafide uitzendorganisaties, werken ‘zwart', staan nergens ingeschreven en hebben vaak geen recht op een verzekering. Zij raken regelmatig zonder werk met ernstige gevolgen: dakloosheid, schulden, geen inkomsten dus geen middelen om medische zorg te betalen etc. Hoe krijgen zij toch de nodige zorg en ondersteuning? Janine Wildschut bespreekt hoe Dokters van de Wereld soms ook samen met gemeenten deze groep weet te bereiken en wat daarbij de belemmeringen zijn.


Thema: Werkgevers, zorg en welzijn

Jordy Kamphuis

The Vital Company

 

(Ronde 1)

Taakbelastbaarheidsonderzoek vermindert arbeidsrisico's, gezondheidsschade en potentieel uitval

The Vital Company is door zorgverzekeraar HollandZorg gevraagd een pilot te doen met een aantal werkgevers in de glastuinbouw. Hiervoor hebben zij de belasting van verschillende functies onderzocht en vergeleken met de belastbaarheid van verschillende arbeidsmigranten die deze functies vervullen. Uitzendbureaus kunnen hun medewerkers hierdoor duurzamer plaatsen waardoor er minder arbeidsrisico's, gezondheidsschade en potentieel uitval ontstaat. Arbo.nu heeft de pilot begeleid namens de werkgevers.

Justyna Kooijmans

OTTO Workforce

(Ronde 2)

Goede zorg begint op de werkvloer

Slechte leefomstandigheden kunnen een belangrijke reden voor gezondheidsproblemen bij internationale medewerkers zijn. Preventie is daarom een prioriteit bij werkgever OTTO Work Force en de betrokken zorgverzekeraar HollandZorg. Besproken wordt een programma dat alcohol- en drugsgebruik probeert te herkennen en, beter nog, te voorkomen.